Фразеологизми със семантичен компонент храна в английския език и преводните им еквиваленти в българския език

 

Николай Желязков, Красимира Чакърова – УХТ-Пловдив

 

       Обект на проучване в статията е група английски фразеологизми, съдържащи семантичен компонент храна. Таксономичният материал съдържа над 250 ексцерпирани единици и е класифициран по ключови думи. Потърсени са преводните еквиваленти на изследваните фразеологизми в съвременния български език. В хода на анализа е акцентувано върху случаите на пълна формално-семантична аналогия, както и върху някои интересни специфики при изразяването на конкретни значения.

 

Phraseological units with a semantic component food in English and their translation equivalents in Bulgarian

Nikolay Zhelyazkov, Krasimira Chakarova – UFT-Plovdiv

 

The object of analysis of the paper is a group of English phraseological units, containing a semantic component food. The taxonomic material consists of over 250 excerpted units and is classified according to a key word. The translation equivalents of the analyzed phraseological units in modern Bulgarian have been sought. Through the analysis, the cases of full formal and semantic analogy, as well as some interesting specifics in expressing given meanings, have been accentuated.

 

 

 

Както е известно, фразеологизмите са най-самобитният пласт в лексикалната система на даден език. Плод на колективното народно творчество, те синтезират опита на редица поколения и са тясно свързани с историческата съдба на езиковия колектив. Обобщавайки различни страни от образното мислене на хората във връзка с всекидневните им наблюдения и заключения, с обичаите и вярванията им, тези устойчиви съчетания отразяват най-точно езиковата „картина на света”, характерна за конкретния етнос.

Направената констатация може да бъде пряко отнесена към група фразеологизми, чийто основен семантичен компонент (вид храна[1]) е непосредствено свързан с поминъка и битовите традиции на даден колектив. В контекста на подобно разбиране особено ценни са показанията на съпоставителния анализ, който би откроил най-важните специфики в начина на живот на различните народи, в оценъчната им система и етнокултурна практика.

Водени от подобно разбиране, се опитахме да обобщим резултатите от анализа на споменатия тип фразеологични единици в английския език и да представим техните формално-семантични аналози в съвременния български език. Разработката има предимно практико-приложна насоченост и се стреми да предостави ценни емпирични данни, свързани с преводната дейност. За съжаление извън обсега на изследването на този етап остава важният въпрос за лингвокултурологичните различия между двата езика, намерили отражение в  съответните фразеологични системи и по-точно – във фразеосхемите с компонент храна.

За повече прегледност на изложението интересуващите ни устойчиви съчетания ще бъдат разпределени в няколко подгрупи в зависимост от конкретна ключова дума – название на вид храна[2].

 

1.   Apple (ябълка)

От фразеологичните единици (по-нататък ФЕ) в тази група заслужава да се отбележи съчетанието apple of discord, което има буквален български аналог – ябълка на раздора. Както е известно, то е тясно свързано с гръцката митология и може да бъде отнесено към т. нар. международна културна лексика и фразеология.

Пълна семантична аналогия се открива и при ФЕ the apple of one’s eye и като зеницата на окото в значение ‘много скъп, ценен човек’. Що се отнася до англ. an apple a day keeps the doctor away, тази ФЕ няма буквален български аналог, макар че съставителите на Английско-българския фразеологичен речник (вж. Речник 1995) имат интересно предложение за превод – срв.: ‘който ябълка на ден изяжда, нему докторът не му досажда‘.

 

2.   Bacon (бекон)

Една от популярните английски ФЕ с тази ключова дума е bring home the bacon, използвана със значение ‘успявам, постигам успех, спечелвам‘. Като се има предвид, че беконът не е така типична хранителна реалия у нас, напълно естествена е липсата на аналогичен български устойчив израз. Друга ФЕ със същия компонент е save one’s (sb’s) bacon, чието сполучливо преводно съответствие е бълг. отървавам (си) кожата, т.е. ‘спасявам се’.

 

3.   Bean (боб, фасул)

И в двата езика ФЕ с тази ключова дума имат негативен оттенък – изразяват идеята за нещо незначително, безсъдържателно, дребно, некачествено, глупаво (когато ФЕ се отнася до лице). Самите английски изрази обаче нямат буквални формално-семантични аналози в българския език, а се превеждат или описателно, или със сходна в семантично отношение ФЕ. Срв. напр.:

·         care a bean – пет пари не давам, пукната пара не давам (‘малко ме е грижа, не ме е грижа, не ме е еня’);

·         not a bean – ни пукната пара;

·         not have (got) a bean (without a bean) – нямам пукната пара (‘много съм беден’);

·        not worth a bean – ‘безполезен, неструващ пукната пара’;

·         every bean has its black – стадо без мърша не може (‘всеки си има своите недостатъци, всяко нещо си има своята лоша страна’);

·        като фасул – ‘много прост, необразован, глупав’;

·        фасулска работа – ‘нещо много лесно, просто’ и др. под.

С положителна конотация в английския език се среща ФЕ full of beans (с две значения – 1) въодушевен, разгорещен (за кон) и 2) жив, енергичен, жизнерадостен; весел, оживен (оттук жарг. beany). Във фразеологичната система на българския език липсва негов аналог.

 

4.   Bread (хляб)

Прави впечатление, че и в английския, и в българския език хлябът се схваща като основна храна, средство за прехрана. Срв. напр.:

·           bread and butter (cheese) – 'насъщна храна, прехрана, средства за съществуване’;

·         daily bread – 'насъщният хляб, средство за съществуване’;

·         break bread with sb – 'разчупвам хляба, разделям с някого трапезата; храня се заедно с някого; възползвам се от гостоприемството на някого, гост съм на някого’;

·         earn (make) one’s bread – ‘изкарвам си хляба, прехраната’;

·         take the bread out of sb’s mouth – вземам хляба на някого, (‘лишавам някого от средства за съществуване’);

·         have one’s bread buttered on both sides – плувам като бъбрек в лой, като кюфте в масло, като червей в сланина (‘живея охолно’);

·         вземам (имам) си хляба в ръцете – ‘имам сигурна работа, служба, препитанието ми е осигурено'.

Не може да не отбележим и това, че и в двата езика съществуват ФЕ с компонент bread (хляб), чрез които дадени човешки постъпки се определят като неразумни или неетични – срв.:

·         quarrel with one’s bread and butter – ‘захвърлям работата, която ми дава средства за съществуване; действам в своя вреда’;

·         изпускам си/изпусна си хляба – 'с постъпките си ставам причина да загубя работата си, службата си и да остана без средства за съществуване';

·        eat sb’s bread – 'ям на чужда сметка, живея на чужда сметка’;

·         напразно ям хляба (на някого) – ‘незаслужено получавам облаги, не принасям никаква полза'.

·          

5.   Broth (бульон)

Много популярни в английския език са две ФЕ с този компонент, които имат сходни семантични аналози в българската фразеологична система – срв.: every cook praises his own broth (всеки търговец си хвали стоката) и too many cooks spoil the broth (много баби – хилаво дете).

 

6.   Butter (масло)

В тази група ще посочим ФЕ as if (as though) butter wouldn’t melt in one’s mouth (‘с невинен вид’), на която съответстват две български устойчиви съчетания – срв.: божа кравичка; ни лук ял, ни лук мирисал.

За изразяване на идеята за нещо скучно и еднообразно в английския език се използва ФЕ butter to butter is no relish (‘всяко еднообразие втръсва’), докато в българския език със същата функция (но с ограничена сфера на употреба) се среща ФЕ с друг семантичен компонент – срв.: вчера боб, а днес бобец (‘все eдно и също’).

7.   Cake (кейк, кекс)

Не може да не се отбележи почти буквалната аналогия между англ. go (go off, sell) like hot cakes и бълг. (продава се, харчи се) като топъл хляб. Различна е ситуацията при ФЕ eat one’s cake and have it (have one’s cake and eat it), която се превежда на български със сходен по значение, но напълно различен във формално отношение устойчив израз – срв.: и вълкът да е сит, и агнето цяло.

 

8.   Candy (бонбон)

За изразяване на значението ‘правя нещо лесно, без никакви пречки’ се използва популярната англ. ФЕ like taking candy from a baby (from a blind man, from a child), която няма аналогичен фразеологичен еквивалент в българския език, а се превежда най-често описателно (‘все едно да вземеш бонбона на дете; на слепец’). Неточно според нас е решението на авторите на Речник 1995 да посочат като нейно семантично съответствие българския израз да вземеш на босия цървулите. Както е известно, въпросният израз означава ‘да не вземеш нищо, да останеш с празни ръце’ и изобщо не се препокрива с англ. ФЕ.

 

9.   Chestnut (кестен)

Тук ще посочим ФЕ pull sb’s (the) chestnuts out of the fire (pull the chestnuts out of the fire for sb), която има идентично формално-семантично съответствие на български език – срв.: вадя кестените от огъня (вместо някого) (‘служа за маша на някого; върша неприятна (трудна, опасна) работа вместо някого’).

 

10.         Cream (каймак)

ФЕ с този компонент са твърде сходни в двата езика – срв.:

·         skim the cream from (off) sth – обирам каймака (на нещо) (‘вземам за себе си най-добрата част от нещо’);

·         the cream of society – каймакът (цветът) на обществото (‘най-отбраната част от обществото’).

 

11.         Cucumber (краставица)

Тук ще посочим две ФЕ, чиито български съответствия са също устойчиви изрази, но без участието на същата ключова дума – срв.:

·         (as) cool as a cucumber – окото му не мигва (‘невъзмутим, хладнокръвен, спокоен’);

·        (as) fresh as a cucumber – свеж като репичка (‘много свеж, бодър’).

 

12.         Egg (яйце)

Интересно е да се отбележи, че в английския език групата на ФЕ с тази ключова дума е сравнително богата и разнообразна в семантично отношение за разлика от ситуацията в българския език[3]. Повечето от включените тук изрази нямат буквални български аналози, а се превеждат описателно; за други могат да бъдат открити сходни по значение, но не и по форма български ФЕ. Срв.:

·        a bad egg – ‘неуспех, провал’;

·        a good egg – ‘чудесен човек, юначага’;

·        a rotten egg – ‘простак, хулиган; непрокопсаник’;

·        a tough egg – ‘труден човек, опасен съперник, грубиян’;

·         have (keep, put) all one’s eggs in one basket – залагам всичко на една карта (‘рискувам’);

·         the goose that laid (lays) the golden eggs – златна кокошка (‘източник на обогатяване’);

·         kill the goose that laid (lays) the golden eggs – ‘унищожавам източник на доход (богатство)’;

·         tread (walk) on (upon) eggs – (вървя) по острието на бръснача; в небрано лозе (съм) (‘действам (пристъпвам) предпазливо (внимателно), в деликатно положение съм’) ;

·         tread (walk) on (upon) egg-shells – пипам с ръкавици (‘действам много предпазливо’).

 

13.         Fat (мазнина, лой)

И в двата езика откриваме сходни ФЕ с цитирания компонент – срв.: put the fat in the fire (throw the fat into the fire) и наливам масло в огъня (‘подклаждам някакъв конфликт’).

 

14.         Meat (месо)

Като се има предвид, че месото е било и продължава да бъде една от основните храни за англичаните, напълно обясним е големият брой ФЕ с тази ключова дума в английския език. Неслучайно в някои от тях лексемата месо е употребена като синоним на ядене (или нещо най-важно, най-ценно, носещо удоволствие) – срв.:

·        meat and drink – ‘ядене и пиене’;

·        meat and potatoes – 'най-важното, основното (нещо)’;

·        be meat and drink to sb – 'доставям голямо удоволствие на някого’.

Повечето от участващите тук ФЕ нямат буквален аналог в българския език, а се превеждат описателно – срв.:

·        (as) mean as cat’s meat – ‘скръндза, скъперник’;

·        after meat mustard – ‘прекалено късно’;

·        cold meat – ‘труп, мъртвец’;

·        easy meat – 'лесна плячка, наивен човек’;

·        every man’s meat – 'нещо общодостъпно, разбираемо за всички’;

·        strong meat – 'нещо трудно за разбиране’;

·        make meat of sb – ‘накълцвам, убивам някого’.

Само за сравнение ще посочим, че в българската лексикална система месото (и вариантите на тази дума като мръвка, суджук и т. н.) се среща подчертано рядко във ФЕ[4], което недвусмислено потвърждава пряката връзка между вътрешната форма на фразеологизмите и начина на живот на езиковия колектив.

 

15.         Mincemeat (кайма)

От тази група можем да цитираме израза make mincemeat of…, който има няколко доста точни български съответствия – срв.: правя (някого) на дроб сарма (с две значения: 1. Жестоко набивам, смазвам го от бой. 2. Накастрям, скарвам се остро на някого); правя някого на пух и прах; сривам (правя) наравно със земята.

 

16.         Peas (грах)

В английската фразеология грахът се използва със значение, сходно с това на боба – срв. напр. (as) easy as shelling peas – прост(о) като фасул, фасулска работа.

     Интересна ФЕ е as like as (two) peas (in a pod), която може да се преведе сполучливо на български с устойчивото съчетание приличат си като две капки вода.

 

17.         Peanuts (фъстъци)

Много използвана ФЕ с този компонент в английския език е cost peanuts, която се превежда обикновено описателно – ‘евтино е; струва незначителна сума пари’, но би могла да се преведе и с израза струва жълти стотинки.

 

За съжаление настоящият обзор включва само малка част от обособените в хода на анализа групи ФЕ. Надяваме се обаче наблюденията върху тях да са били убедително потвърждение на популярното в лингвистиката схващане за пряката връзка между етнопсихология и език. Достигнахме до извода, че независимо от сериозните различия в начина на живот, традициите и културните стереотипи, характерни за различните езикови колективи, често могат да бъдат открити пресечни точки във фразеологичните им системи. Цитираните по-горе примери за буквални аналогии между ФЕ в два несродни езика убедително потвърждават това. Защото има нещо, което обединява всички нас, говорещите хора – умението и потребността да възприемаме и претворяваме света в образи.

 

 

Библиография

 

Анкова-Ничева 1993 : К. Анкова-Ничева. Нов фразеологичен речник на българския език. Универитетско издателство “Св. Климент Охридски”. София, 1993.

Речник 1995 : Р. Ракъджиев, Л. Илиева. Английско-български фразеологичен речник. МАГ-77, 1995.

Сайдъл и кол. 1978 : Seidl, Jennifer and W. McMordie. English Idioms and How to Use Them. Oxford: Oxford University Press, 1978.

Уорън 1994 : Warren, Helen. Oxford Learner’s Dictionary of English Idioms. Oxford: Oxford University Press, 1994.

 

 

 [1] Илюстративният корпус на статията включва над 250 фразеологични единици с компонент храна в английския език – основен обект на нашия изследователски интерес. Извън обсега на наблюдение остават фразеологизмите с компонент напитка или название на животно, представено като жив организъм, а не като източник на храна.

[2] Поради ограниченията в обема на изследването в текста сме включили само отделни групи и подбрани илюстративни примери от тях, подредени по азбучен ред, които според нас са любопитни от гледна точка на съпоставителния анализ.

[3] Популярни български изрази с този компонент са насаждам (се) на пачи яйца (‘поставям някого в неудобно положение; намирам се в неудобно положение’); гледам като рохко яйце (‘грижа се много внимателно за някого или нещо’) В Нов фразеологичен речник на българския език са посочени и ФЕ всичкото яйце в копривата (използва се, за да се изтъкне, че всички сили ще се хвърлят за извършване  на една дадена работа); пържа яйца без масло (‘нищо не правя, бездействам’) и др. (вж. Анкова-Ничева 1993), които обаче се употребяват спорадично от носителите на езика.

[4] Срв. напр. като коте на суджук; като мачка по мървка (диал.) -‘настървено, с голямо желание за нещо’ (вж. Анкова-Ничева 1993).