Императивът в българската книжовно-разговорна реч

 

                     Публикувано в: Проблеми на българската разговорна реч. Книга шеста. Велико Търново, 2004, стр. 279-289.

 

 

Проучвайки въпроса за императива в естествените езици, философът на граматиката О. Йесперсен отбелязва, че в някои от тях (например в гренландския) повелителното значение “много често се изразява с други (разб. неморфологични - б. м. К. Ч.) средства” /вж. Йесперсен 1958, стр. 364/. Споменатият факт дава основание на автора да направи следното знаменателно предположение: “Може би духът на гренландците е по-малко деспотичен от духа на коя да е друга нация” /Йесперсен, пак там/.

                Цитираната ремарка на Йесперсен би могла да бъде важна отправна точка на настоящото изследване, посветено на императивните употреби в българската книжовно-разговорна реч (по-нататък РР). Безспорно предизвикателство е да се потърси отговор на въпроса за параметрите на българския етнопсихологически тип, намерил отражение в различните форми на волеизраз, характерни за непосредственото общуване[1].

                Разбира се, да се пише за граматиката на РР, е и сериозно лингвистично предизвикателство: това е интригуващ опит да се погледне “през ключалката” на езика, да се набележат актуални тенденции, да се проследи системността при употребата на дадени морфологични единици в динамичните условия на “живия” диалог.

Както е известно, в българския език се употребяват твърде разнообразни средства за изразяване на повелителна модалност (граматични, лексикални, морфологични средства “в несобствена функция” и пр.). За разлика от други славянски езици[2] обаче, които се характеризират с подчертано висока функционална активност на различни транспонирани форми с императивна семантика, участващи в периферията на микрополето на грамемата повелително наклонение, нашият език притежава значително по-богат набор от ядрени модификатори на императивността, но не така динамична във функционално отношение полева периферия. Обяснението на подобна ситуация бихме могли да търсим в наличието на повече граматикализирани значения в парадигмата на българския глагол (резултативност, относителност, преизказност и др.), някои от които намират формален израз в структурата на императивните форми.

                За нас като изследователи бе изключително интересно да анализираме начините за използване на голямото богатство от граматични императивни модификатори в условията на спонтанна речева изява, т. е. да се опитаме да откроим евентуалните формални “приоритети” при изразяването на различните степени в семантичния спектър на понятието “воля”: строга заповед, подбуда, покана, желание, молба[3]. Не на последно място си поставихме за цел да потърсим обяснение на тези приоритети, разглеждайки ги като важен стилотворен фактор при функционирането на разговорния стил[4] в съвременния български език.

Изпълнението на поставените задачи изискваше продължителна и детайлна работа с ексцерпирания материал. Бяха изследвани над шестдесет спонтанни диалога между носители на българския книжовен език, предимно на средна или младежка възраст[5]. Представени в резюмиран вид, изводите за употребата на повелителни форми в анализирания материал са следните.

                I. Императивът има най-голяма функционална активност сред субективномодалните грамеми в РР. Поначало “модусът се явява най-важният компонент на диалогичната реч, активно участващ в механизмите за свързване на репликите” /Арутюнова 1999, стр. 656/, а що се отнася до повелителния “модус”, неговата повишена употреба[6] е пряко следствие от някои характерни за РР екстралингвистични стилоопределящи черти: непосредственост при общуването, пряк контакт между събеседниците, диалогичност. Нерядко именно чрез императивните форми се реализира желанието на говорещия посредством речта си “да въздейства по определен начин върху слушателя” /Тишева 1994, стр. 108/; в други случаи се поддържа “жив” самият контакт между комуникативните партньори - срв.:

1. Да // На третата чаша // А ти // гледай къде си // И още гледай моите чаши колко са // Гледай твоите чаши колко са големи //

                2. Да // Ама само аз пия червено вино // Гледай докъде съм //.

                II. В анализирания от нас корпус от повелителни граматични модификатори най-голям дял (72 %) имат синтетичните форми[7] - срв.: Ex / край няма тая женска работа // Сгответе нещо за вечеря / докато изпера; Иве / земи си маслини / сложи си / сложи си //;

1. Маце / сипи едно кафе / че снощи не съм спала //

2.      И за мене едно / ма двойно // И сметана донеси //

 

1.      Криси / вземи си този лист // Не ми трябва //

2.      Я не лъжи //  

 

1.      Купи си едно тефтерче и ти като Мая / и си записвай там //

2.      Може и дотам да стигна // и мн. др..

Направеният извод не може да бъде разколебан от случаите на десемантизация при императивните форми на някои глаголи - видя, чуя, слушам /срв. за това у Петрова, Кралева 1990; Маринова 1991, 1994; Тишева 1994 и др./. Без да оспорваме основните изводи на споменатите автори, бихме искали да обърнем внимание върху факта, че невинаги при употребата на подобни повелителни форми десемантизацията е съпроводена с процес на “деимперативизация”. Тъкмо напротив - струва ни се, че има редица примери, в които избледняването на лексикалното значение довежда до частична (а някъде и пълна) граматикализация - от пълнозначна дума глаголът се трансформира в специализирана повелителна частица, подобна на употребяваните в системата модификатори нека, дано и др., която обаче носи и допълнителния маркер “разговорно” - срв. напр.: Аз вече / аз го включих и после / нали пипам вътре и викам чакай  (срв. нека) да изключа // Щяхте да ядете шаран //; А / кажи ми / къде ше го намериш? // Чакай ся / чакай (срв. нека) ся аз да питам и др. под.

                Вероятно като пряко проявление на типичната за РР редундантност - наличие на плеоназъм в сигнала, породен от неосъзнатото желание да се акцентира върху определена част от речевото съобщение, трябва да се разглежда хипертрофията при изразяване на повелително значение в условията на спонтанно общуване, която бихме нарекли колоквиална кумулация. Кумулацията в РР обикновено няма реторични функции и се осъществява по няколко начина:

а) на иконичен принцип (чрез неколкократно повторение на една и съща императивна форма в границите на един или няколко съседни речеви фрагмента) - срв.:

1.      Сядай / сядай сега // На теб ще ти дам едно друго нещо //

2.      На мене?

                1. Да // Сядай;

 

1.      Чакай / чакай / чакайте / това е само / пробно / чакайте //

2.      Пробно? // Значи не е мое //

                б) в структурата на съставно глаголно сказуемо, образувано чрез съчетаването на две различни форми за синтетичен императив - срв.: Иди го увеличи звука //; Иди ги питай що //; Седни ти си го направи като не е //.

                в) в структурата на самата повелителна форма - става дума за типично разговорното предпочитание към употреба на повелителни форми, образувани от граматични итеративи[8], вместо съответните им “конкуренти” от свършен вид. Употребите са ярко експресивни и най-често изразяват силна и категорична забрана или активна подкана - модални отсенки, които според нас могат да се разглеждат като пряк резултат от семантичната кондензация на значението повторителност - срв.: Ами той // Хайде бе/ отивай (вм. отиди) / отивай (вм. отиди) там // Махай (вм. махни) са // И аз отидох в другата стая; Айде / сядайте (вм. седнете) сега да хапнем нещо // ; Айде / веднага / Марсела // Радославе / прибирай (вм. прибери) ги // и др.

                г) лексикално-граматична кумулация - тук имаме предвид ясно изразената в РР тенденция за съчетаване на повелителни форми (при това не само синтетични, но и аналитични) с подбудителни частици - напр. я ставай, хайде яж, айде облечи я и др. под.. Неслучайно този похват се използва твърде често в художествената литература - той има сериозен принос за засилване на разговорното звучене на текста.

                Ако се опитаме да обясним повишената функционална активност[9] на синтетичните повелителни форми, би трябвало да отчетем факта, че в болшинството случаи те изразяват воля, свързана с непосредствено събитие, с конкретно протичаща ситуация /вж. А. Замбова-Петрова 1994, стр. 176/. От друга страна, за спонтанната реч е характерна сравнително малка степен на физическа и психологическа дистанция между събеседниците. По този повод В. Г. Гак прави следното заключение: “Прекият въпрос (кажете, моля) в по-голяма степен въвежда адресата в проблемите на говорещия, по-силно го ангажира, отколкото съобщение от типа: Аз търся столовата” /Гак 2000, стр. 68/. По мнението на автора дистанцирането в диалога зависи от езика и етническата принадлежност на комуникаторите - така например то е по-голямо във френския език, отколкото в руския. Оттук изхожда според Гак тенденцията на френския език към използване на немаркирани структури за изразяване на т. нар. “волитивна модалност” /вж. Гак, цит. съч./.

                III. На второ място по отношение на фреквентността си в РР (делът им е около 25 % от извадката) са аналитичните повелителни да-форми - една от най-“екзотичните” характеристики на съвременния български език. Те се срещат и в трите лица и в зависимост от интонацията биха могли да варират от подкана, подсещане, предпазлива молба до строга, нетърпяща възражение (придружена дори със закана) заповед - срв.: Тия плакати да ги махаш оттука // Не се смей //; . Я да намалиш звука //. При тези форми адресантът ангажира адресата в по-голяма степен със своето отношение към действието, отколкото с неутралното си послание за неговото осъществяване. Повелителните да-форми са често срещани и в структурата на народните клетвени изрази и благословии, присъщи на РР - срв.: “Клетвените изрази възникват и битуват в разговорната реч, за която те са най-типични” /Стефанова1998, стр. 139/.

Характерни за българския език (и за РР в частност) са и усложнените с допълнителни значения (относителност, резултативност) повелителни да-форми от типа да беше дошъл, да не беше викал, да си мълчал и пр. - срв: Литна тогава като луд / ше се развежда // Да беше мислил тогава за децата / а той сега се сетил //; Барем веднъж да ми беше сготвил тоя къщовник //; Ми / да си го беше поръчал по-рано //; Да не си си отворил мръсната уста / чу ли //.

IV. Подчертано ниска е честотата в употребата на сложни повелителни форми, образувани с нека и дано (едва около 2 %). Това вероятно е свързано с по-голямата им семантична специализация, по-слабата им обвързаност с действието в конкретната ситуация. При композитумите с нека и дано надделява оптативният нюанс, но заедно с това се  променя и дистанцията между събеседниците, а също и темпоралната перспектива на предстоящото, заявено от императивната форма, действие - неговото очаквано осъществяване се “предполага” в някакъв нефиксиран бъдещ момент (срв.: Абе дано да се оправи / че много е лошо така // Младо момче така да се съсипва //; Може да е злобна / ама е готина // Тя нека ми падне / па нищо / че е злобна //).

                Като цяло можем да обобщим, че е налице предпочитание на българската РР към граматическите изразители на императивно значение[10], т. е. към онези езикови формули, които най-пълно се вписват в характеристиката “експлицитен модус” /Арутюнова 2000, стр. 660/. В споменатия факт определено могат да се търсят някакви глъбинни закономерности от етнокултурен план, но те едва ли са свързани с индикацията на поведенчески “деспотизъм”, за която намеква О. Йесперсен. По-скоро сме склонни да приемем тезата на В. Г. Гак, че “този начин на изразяване е “по-социален”: той отразява отношенията между хората” /Гак 2000, стр. 67/.

                Изследвайки начините за изразяване на повелителност в РР, би трябвало да обърнем специално внимание върху една специфична особеност, отличаваща спонтанните форми на волеизраз от техните писмени (употребявани в писмените стилове на книжовния език) аналози: силната обвързаност с конситуацията. (Срв.: “Ситуацията в речта е задължителен компонент на самата реч, придавайки ó съвършено особен смисъл” /Звегинцев, цит. по Николова 1994, стр. 127/.) Императивното значение на някои от примерите не може да бъде разбрано и осмислено без познаване на конкретната ситуация - срв. напр.:

Разговор по телефона:     Да / О / здравей / Митко! Тук е // Един момент // Николай   / на телефона // (повиканият се отправя към телефона)

                Събеседниците вечерят:   1. Калинке (посочва към чинията с нарязан хляб)

                                                                               2. Добре / добре (жената подава чинията).

                Прави впечатление, че елиптични подбудителни изрази от цитирания тип се срещат най-вече “в случаите, когато речта съпровожда () някакви съвместни действия на комуникативните партньори () или пък когато предмет, тема на разговора е нещо, което става в момента, в присъствието на комуникантите” /Николова 1994, стр. 128-129/. Твърде важна в подобен ситуативен контекст е ролята на интонацията, както и на паралингвистичните средства. Едва ли е необходимо да доказваме, че тази тясна обвързаност с екстралингвистичните фактори е типична единствено за автентичния диалог, т. е. за устната форма на българския книжовен език. Неслучайно разговорната елипса не би могла да бъде изцяло “имитирана” в писмен текст - с оглед комуникативната значимост на изказването би се наложило цялостно “реставриране” (разб. описание) на конситуацията, включително и на съпровождащите я мимики и жестове. Получената обработена възстановка обаче ще бъде доста отдалечена от своя автентичен първообраз.

                В заключение бихме могли да посочим, че функционалната активност на императива в българската РР, многообразието и спецификата във формалното му изразяване и особено приоритетът на граматическите средства за експлициране на значението “воля” имат качества на важен стилотворен фактор, формиращ уникалния морфологичен облик на автентичния диалог. При това в случая става дума не просто за някаква статистическа величина (до каквато обикновено се свеждат отделните морфологически характеристики на РР), а за оригинална, типологически различна речева стратегия.

Разбира се, в ограничена по обем разработка като настоящата, ние не успяхме да анализираме подробно всички аспекти на дискутираната тема. Безспорно много по-сериозно внимание от страна на изследователите заслужават периферийните[11] и паралингвистичните маркери на императивното значение; специален акцент би трябвало да се постави върху проблема за семантико-стилистичните и прагматични отлики между синтетичните и аналитичните повелителни форми в условията на непосредствено общуване, недостатъчно проучени са и транспонираните модални употреби (срв. напр. т. нар. повествователен императив, чийто разговорен характер се подчертава от редица автори).

И все пак се надяваме, че представените от нас наблюдения, съображения, изводи и особено неразрешените въпроси биха могли да провокират интереса на изследователите и да спомогнат за преодоляването на традиционното схващане, че “в сферата на морфологията разговорната реч има по-малко отличия от кодифицирания език, отколкото в синтаксиса, фонетиката и словообразуването” /Сб. Руска разговорна реч, цит. по Маринова 1994, стр. 66/.

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Арутюнова 1999 : Н. Д. Арутюнова. Язык и мир человека. Москва, 1999

Байчев 1994 : Б. Байчев. Разговорната реч като лингвистичен и социолингвистичен факт. - Проблеми на българската разговорна реч, В. Търново, 1994

Гак 2000 : В. Г. Гак. Язык и этническая идентичность. - Язык как средство трансляции культуры. Москва, 2000

Граматика 1983 : Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. Морфология, С, 1983

Замбова-Петрова 1994 : А. Замбова-Петрова. Разговорност и разговорни комуникативни похвати в съвременния печат. - Проблеми на българската разговорна реч, В. Търново, 1994

Йесперсен 1958 : О. Эсперсен. Философия грамматики. Москва, 1958

Маринова 1991 : Й. Маринова. Непълнозначна лексика в българската книжовно-разговорна реч (за някои употреби на частиците). - Проблеми на българската разговорна реч, В. Търново, 1991

Маринова 1994 : Й. Маринова. Морфологични особености на книжовно-разговорната реч. - Стилистика на съвременния български език. Учебно помагало, В. Търново, 1994

Николова 1994 : Цв. Николова. Влияние на контекста на ситуацията върху структурата на изказа в разговорната реч. - Проблеми на българската разговорна реч, В. Търново, 1994

Петрова, Кралева 1990 : Ст. Петрова, М. Кралева. Специфичната употреба на повелителните форми на някои глаголи в разговорната реч. - Проблеми на социолингвистиката. III, София, 1990

Стефанова 1998 : М. Стефанова. Накои езикови наблюдения върху български народни клетвени изрази. - Езикознание и методика на езиковото обучение. Доклади от Юбилейната научна конференция “25 години Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен 1998

Тишева 1994 : Й. Тишева. Наблюдения върху някои разговорни въвеждащи конструкции. - Проблеми на българската разговорна реч, В. Търново, 1994

Харалампиев 1996 : Ив. Харалампиев. Българските форми за повелително и условно наклонение - минало, настояще и бъдеще. - Проглас, 1996, кн. 3

Чакърова 1998 : Кр. Чакърова. За същността на вторичната имперфективация в съвременния български книжовен език - Научни трудове на ПУ, т. 36, кн. 1, 1998

Чакърова 2001 : Кр. Чакърова. Болгарский аналитический императив и его функциональные эквиваленты в русском языке. - Доклад, четен на XXX междувузовска научно-методическа конференция на преподавателите и аспирантите, Санкт-Петербург, Русия, 15 март, 2001 (под печат)[1] Подобна цел е в голяма степен оправдана, като се има предвид , че РР “се определя не само (и единствено) от лингвистични, а предимно от психо- и социолингвистични критерии (курсивът е мой - К. Ч.) /Байчев 1994, стр. 8/ Тя заема междинно място; вплетена е в пространството между книжовното и некнижовното.

[2] Срв. напр. ситуацията в руския език /Чакърова 2001/.

[3] Срв.: “Повелителното наклонение означава действие, чието извършване трябва да настъпи по волята на говорещото лице. Под “воля” тук трябва да се разбира не само заповед в тесния смисъл на думата, както обикновено се мисли, но също така и желание и дори молба” /Граматика 1983, стр. 367/.

[4] Тук няма да се спираме подробно на въпроса за разликите между понятията РР и разговорен стил. Според Б. Байчев основната разлика между тях е това, че стилът има две възможни прояви - устна и писмена, докато РР е явление, което “съдържа диференциални признаци като: устна форма, диалогичност, непринуденост, личен адресат и неофициалност” /Байчев, цит. съч., стр. 8/.

[5] Диалозите са част от архива на Катедрата по български език в ПУ “Паисий Хилендарски”, съдържащ голям брой записи на книжовно-разговорна реч, събрани от студентите филолози. От съществено значение е фактът, че основната част от разговорите са проведени в домашна обстановка, т. е. те са в максимална степен непосредствени и непринудени.

[6] Като изключим художествения стил и накои жанрове на публицистичния, императивът като цяло е слабо активен в писмените стилове на българския език.

[7] Тук имаме предвид и аналитични форми за отрицателен статус, образувани с частиците не и недей - срв: недей писа, не пиши и пр.

[8] По-подробно за същността на граматичните итеративи вж. Чакърова 1998.

[9] Впрочем високата фреквентност на синтетичния императив в българската РР хвърля сянка на съмнение върху една от популярните прогнози на Ив. Харалампиев - срв.: “синтетичните форми за повелително наклонение във 2 л. ед. и мн. ч. в бъдеще постепенно да бъдат изместени от съответните им описателни” /Харалампиев 1996, стр. 8/.

[10] Казаното не се отнася обаче за кондиционала в РР - явно е предпочитанието на носителите на езика към индикативните семантични синоними на условните форми с бих - срв.: Да имах неговите пари / чудеса щях да направя (вм. бих направил). Вероятно е да се допусне, че граматичният модификатор тук се схваща като твърде “книжен”. Поначало прави впечатление, че в своята ежедневна неофициална реч българинът съзнателно се стреми да отхвърли ограниченията на публичното, етикетното говорене. Стриктното следване на граматическите правила, “автоцензурата” при употребата на лексикални единици със снижена стилистична окраска в доста от случаите се възприемат като маниерни и “книжни”.

[11] В това число бихме посочили например конструкциите, образувани с модални частици като стига, хайде и др. (срв.: Оле / стига си го / стига си ма записвал //); подбудителните квазивъпроси - срв.: Ти няма ли да дойдеш? (=Идвай, де! - с оттенък на нетърпение и укор); Майо / ти учебника няма ли да ми върнеш? (= Върни ми го най-сетне, твърде много го задържа); различните транспозитивни употреби от типа:Ти ще отидеш там! Няма да се смееш! Би ли отворил прозореца?; лексикални средства с императивно значение (частици, наречия, модални глаголи и др.) - срв.: Млък!, Горе главата!, Стой! Диий! и пр. Както се вижда от примерите, макар и по-рядко употребявани, именно периферийните средства от микрополето на българския императив носят ясно изразен разговорен маркер.